O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

Obowiązek informacyjny RODO
zapytaj o produkt
Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) informujemy, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASTE Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 25; 80-180 Gdańsk;

 2. kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez e-mail (rodo@aste.pl) lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres siedziby ASTE Sp. z o.o.;

 3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od kontrahenta ASTE Sp. z o.o., który wskazał Panią/Pana jako osobę kontaktową, bezpośrednio od Pani/Pana lub ze źródeł ogólnodostępnych;

 4. dane te obejmują swym zakresem niezbędne minimum umożliwiające wypełnienie celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i są to:
  - imię i nazwisko
  - stanowisko służbowe
  - dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu;

 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  - wykonania umowy zawartej przez ASTE Sp. z o.o. z kontrahentem, który wskazał Pani/Pana jako osobę kontaktową lub podjęcia działań koniecznych przed zawarciem umowy (zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  - marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez ASTE Sp. z o.o., którego podstawą prawną jest uzasadniony interes ASTE Sp. z o.o. (zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Pani/Pana dobrowolna zgoda;
  - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ASTE Sp. z o.o. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego lub Unii Europejskiej, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 6. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wspierające realizowanie przez ASTE Sp. z o.o. w/w celów w zakresie:
  - doręczeń korespondencji i przesyłek,
  - obsługi informatycznej i nowych technologii,
  - obsługi płatności,
  - usług audytorskich i kontrolnych,
  - doradztwa prawne i obsługi windykacji,
  - organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych;

 8. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu realizacji umowy pomiędzy ASTE Sp. z o.o. i kontrahentem, którego jest Pani/Pan osobą kontaktową, będą przetwarzane przez okres jej trwania, ale nie krócej niż przez 5 lat co wynika z ustawy o rachunkowości. Okres ten może zostać przedłużony, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez ASTE Sp. z o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa;

 9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub pozyskania informacji, że nie jest już Pani/Pan osobą kontaktową kontrahenta ASTE Sp. z o.o.;

 10. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 11. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 12. podanie danych osobowych jest wymagane przez ASTE Sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność wykonania umowy lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy (np. procesu ofertowania).