O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

REACH Nr 1907/2006
zapytaj o produkt


REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę, oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania. Rozporządzenie REACH, obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu bezpośrednio od 1 czerwca 2008.

System REACH ma zastosowanie do produkowania, wprowadzania na rynek lub stosowania substancji w postaci własnej, substancji zawartych w preparatach lub w wyrobach oraz do wprowadzania preparatów na rynek. System REACH opiera się na substancjach: przepisy rozporządzenia REACH nie odnoszą się bezpośrednio do preparatów czy wyrobów, ale do zawartych w nich substancji. System REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji z kilkoma wyjątkami: substancji radioaktywnych, substancji pod nadzorem celnym, przewozu substancji oraz półproduktów niewyodrębnianych. Również odpady zostały wyłączone z systemu REACH.

Polimery są obecnie wyłączone z rejestracji.Zobacz również:
Dokument w formacie PDF opisujący dyrektywę REACH