O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

Dyrektywa 2000/53/EC (WE) z 18 września 2000 dotycząca pojazdów wycofanych z eksploatacji, co mówi?
zapytaj o produkt

Niniejsza dyrektywa określa środki, których celem jest przede wszystkim zapobieganie powstawaniu odpadów z pojazdów, a ponadto ponowne użycie i recykling lub inne formy odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części, aby zmniejszyć ilość odpadów do unieszkodliwienia i polepszyć wyniki działań związanych z ochroną środowiska, podejmowanych przez wszystkie podmioty gospodarcze zaangażowane w pełny cykl życia pojazdu, a szczególnie bezpośrednio zaangażowane w przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wymagania dotyczące demontażu, ponownego użycia i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich części powinny być wzięte pod uwagę już podczas projektowania i produkcji nowych pojazdów. Zostały ustalone minimalne poziomy odzysku i ponownego użycia dla pojazdów w odniesieniu do średniej masy pojazdu oraz roku.

Opisane zostały również prawa i obowiązki producentów pojazdów, użytkowników jak i zakładów przetwarzania/recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Producenci powinni przekazywać punktom recyklingu istotne informacje dotyczące demontażu a w szczególności informacje dotyczące materiałów niebezpiecznych. Państwa Członkowskie zapewnią, że materiały i części pojazdów wprowadzane do obrotu po dniu 1 lipca 2003 r. nie będą zawierać ołowiu, rtęci, kadmu ani sześciowartościowego chromu, poza przypadkami wymienionymi w załączniku II i na warunkach w nim określonych.opracowanie na podstawie: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacjiSpecyfikacja: