O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

Co to są Halogeny ?
zapytaj o produkt
Do halogenów zalicza się m.in. następujące pierwiastki chemiczne:
ChlorFluorBrom

Związki chemiczne zawierające te pierwiastki, szczególnie chlor, są składnikiem wielu materiałów budowlanych. Najczęściej spotykamy się z polichlorkiem winylu (PCW), z którego produkuje się izolacje do kabli i przewodów, rury i korytka kablowe, uchwyty kablowe, okna i drzwi, wykładziny podłogowe, itp. ...

Dlaczego halogeny są niebezpieczne ?
Podczas pożaru budynku, materiały budowlane z tworzyw sztucznych wydzielają gazy, które są wynikiem rozkładu tych tworzyw. Wyjątkowo niebezpieczne są gazowe pochodne halogenów, a szczególnie chlorowodór, który w zetknięciu z wodą przekształca się w żrący kwas solny. Gazy te stanowią bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla konstrukcji budynków w strefie pożaru oraz w miejscach przyległych, do których szkodliwe gazy mogą się przedostać kanałami kablowymi, wentylacyjnymi oraz kominowymi. Zagrożenie to jest szczególnie istotne w budynkach użyteczności publicznej, takich jak biurowce, urzędy publiczne, hipermarkety, dworce kolejowe, itp. ...

Szkodliwość dla ludzi

MECHANIZM DZIAŁANIA
CHLOROWODORU I KWASU SOLNEGO
SKUTEK DZIAŁANIA
CHLOROWODORU I KWASU SOLNEGO
KONSEKWENCJE
DLA LUDZI
Porażenie układu oddechowego
nawet przy małych
stężeniach gazu
Uniemożliwienie oddychania
i utrata przytomności
Uniemożliwienie ucieczki
człowieka ze strefy pożaru
Poparzenie skóry
nawet przy małych
stężeniach gazu
Trwałe uszkodzenia skóryUtrudnienie ucieczki
człowieka ze strefy pożaru
Reakcje z innymi materiałami
budowlanymi powodujące
wydzielanie dymów
Znaczne ograniczenie widocznościTrudności z odnalezieniem
drogi ewakuacyjnej


Zwykle ludzie giną w pożarach dlatego, że zatruli się
szkodliwymi oparami i nie byli w stanie ewakuować się ze strefy pożaru

Szkodliwość dla budynków i wyposażenia

MECHANIZM DZIAŁANIA
KWASU SOLNEGO
SKUTEK DZIAŁANIA
KWASU SOLNEGO
KONSEKWENCJE DLA BUDYNKÓW I WYPOSAŻENIA
Reakcje ze stalą zbrojeniową
i konstrukcjami stalowymi
Korozja elementów
ze stali
Osłabienie wytrzymałości
elementów konstrukcyjnych
Reakcje z betonem
i zaprawą murarską
Korozja elementów
murowanych
Osłabienie wytrzymałości
elementów wypełniających
Reakcje z materiałem
końcówek kablowych
Korozja styków Uszkodzenie urządzeń
(szczególnie elektronicznych)

Wnioski
W trosce o bezpieczeństwo własne i najbliższej rodziny, a także innych osób przebywających w budynkach powinniśmy dążyć do wyeliminowania potencjalnie szkodliwych i niebezpiecznych substancji z wyposażenia tych budynków. Powinniśmy zastępować materiały budowlane wykonane z PCW takimi materiałami, które nie zawierają halogenów. Do dużo bardziej bezpiecznych tworzyw sztucznych zalicza się polietylen (PE) oraz polipropylen (PP).