O ASTE PRODUKTY BRANŻE WARTO WIEDZIEĆ KONTAKT

Filozofia Bezpieczeństwa Pożarowego - wczoraj i dziś
zapytaj o produkt
Obecnie na polskich torach użytkowane są znaczne ilości taboru (lokomotywy, wagony, elektryczne zespoły trakcyjne) wyprodukowanego 10, 20 i więcej lat temu.
W większości przypadków tabor ten nie został poddany naprawom głównym ani zasadniczej modernizacji.
Dawniej, przy projektowaniu i budowie pojazdów szynowych, mniejszą niż dzisiaj wagę przykładano do wpływu właściwości materiałów na bezpieczeństwo pożarowe. Rozważania na ten temat ograniczały się najczęściej do oceny stopnia palności stosowanych materiałów.

Filozofia bezpieczeństwa pożarowego

Doświadczenia, wynikające z długoletniej eksploatacji taboru, spowodowały przyjęcie nowej filozofii bezpieczeństwa, bazującej na ocenie "całkowitego ryzyka pożarowego" (Total Fire Hazard), które wynika ze stosowania palnych materiałów, elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz elementów wyposażenia.
Zgodnie z nową filozofią ocenie podlegają zarówno właściwości "ogniowe" (temperatura zapłonu, ”samogaśnięcie”, itp.) jak i właściwości "pożarowe" (gęstość dymów, toksyczność produktów spalania, itp.), przy czym, ta nowa filozofia określa wymagania, których spełnienie ma bezpośredni wpływ na obniżenie poziomu "całkowitego ryzyka pożarowego".
Idealny materiał lub element konstrukcyjny, wykończeniowy czy element wyposażenia powinien posiadać następujące cechy:
  • trudnozapalność (opóźniony zapłon)
  • nie rozprzestrzenianie płomienia (nie przenoszenie ognia)
  • brak halogenów
  • niski poziom emisji dymu pod wpływem podwyższonej temperatury (np. w czasie pożaru)
  • niski poziom emisji substancji toksycznych, drażniących i powodujących korozję.

Zobacz więcej:
Artykuł: Filozofia Bezpieczeństwa Pożarowego - wczoraj i dziś